LINIES DE VIDA HOMOLOGADES

Instal.lació de "Línies de Vida" per tal que el seu edifici disposi de les proteccions necessàries pels treballs de manteniment en alçada, complint així amb les directrius que estableix la llei 34/2008 del 18/12/08 de la seguretat i salut en el treball.


TECNOLOGIA:
En funció de l'edifici i dels treballs de manteniment en alçada a realitzar (i que s'han de protegir) preparem el disseny de la nova "línia de vida" permanent.
AUXINI, S.A. està Homologada com a empresa instal.ladora autoritzada de les següents "Línies de vida":

    FALLPROTEC
- Línies de vida de cable: SECUROPE®
- Línies de vida de rail: SECURAIL®

    SOMAIN sécurité
- Línies de vida: SECURIFIL®
- Punt de ancoratge: SECURIFIX®
- Passarel.les / Escales: SECURITOIT®
- Baranes: SECURILISSE®

Un cop instal.lades es presentarà el Manual d'ús de la "línia de vida" amb els EPI's (equips de protecció individual) necessaris, per a utilitzar obligatòriament pel personal que accedeixi a la zona de treball.

Es realitzaran inspeccions periòdiques (normalment anyals) per tal d'avaluar l'estat de conservació de la "línia de vida".


C/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –