أشغال قيد التنفيذالرقم
اسم الشغل
تاريخ الانتهاء
القيمة(*)
m2
عدد المساكن
282
Parc Guillemo
EN CURS
> 150.000
-
-
283
Aparthotel Conseller
EN CURS
> 1.500.000
-
-
284
Reforma del Servei d'Immigració Fase II
EN CURS
>50.000 €
285
Rehabilitació Restaurant Hotel Grau Roig (2018)
EN CURS
< 500.000
286
EL BOLET
EN CURS
>4.000.000
287
LA LLAR 3
EN CURS
>2.500.000
288
Padrós
EN CURS
>100.000
289
Despatx Advocats
EN CURS
<50.000C/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –