CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA D'AUXINI,S.A. ATORGADA PEL GOVERN D'ANDORRA

DATA D'EXPEDICIÓ : 04/03/2015

DATA DE CADUCITAT: 04/03/2019

CLASSIFICACIÓ DELS SUBGRUPS

LA CATEGORIA MÀXIMA ATORGADA PER GOVERN ES LA "E"


Grup
Subgrup
Descripció
Categoria
A
-
MOVIMENTS DE TERRES
-
A
01
Desmunts i excavacions a cel obert i en rasa. Terraplenats i ompliments
E
B
-
ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ DE TERRES
-
B
01
Murs de maçoneria en morter o en formigó, escullera i gavions
E
B
02
Murs de formigó en massa, armat o ciclopi
D
D
-
EDIFICACIONS
-
D
01
Demolicions i enderrocs
E
D
02
Estructures de fàbrica de maons o pedra
E
D
03
Estructures de formigó
E
D
04
Estructures metàl.liques
E
D
05
Ram de paleta, arrebossats, enrajolats, paviments, revestiments en morter
E
D
06
Aïllaments i impermeabilitzacions
E
D
07
Fusteria
E
D
08
Tancaments metàl.lics i de PVC
E
D
09
Teulades
E
D
10
Pintures
E
E
-
OBRES HIDRÀULIQUES
-
E
02
Clavegueres i col.lectors
B
F
-
OBRES VIÀRIES
-
F
01
Senyalització vertical, abalisament, col.locació de barreres i dispositius
D
G
-
OBRES DEL SUBSOL I TRACTAMENT DE TALUSSOS
-
G
01
Pilotatges, micropilots, injeccions, jet grouting i sondeigs
C
H
-
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
-
H
01
Distribució elèctrica interior i enllumenat d'edificis
E
H
02
Enllumenat vial d'espais públics. Distribució en baixa tensió(fins a 360 v)
B
H
08
Instal.lacions electròniques
D
H
09
Altres instal.lacions elèctriques sense qualificació específica
D
I
-
INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES, HIDRÀULIQUES I D'ALTRES TIPUS
-
I
01
Ascensors
D
I
03
Ventil.lació, calefacció, refrigeració i climatització
E
I
05
Fontaneria i sanejament d'edificis
E
I
06
Instal.lacions de seguretat i regulació. Domòtica
B
I
08
Altres instal.lacions mecàniques, hidràuliques o d'altre tipus sense qualificació específica
E
I
10
Instal.lacions de gasos industrials i mèdics
B
I
11
Instal.lacions d' hidrocarburs
DC/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –